مشاهده برچسب

هزینه لیپوماتیک شکم و پهلو

هزینه لیپوساکشن

هزینه لیپوساکشن با توجه به اینکه کدام ناحیه از بدن قرار است لیپوساکشن شود متفاوت است. در واقع این هزینه به ناحیه مورد عمل و مقدار چربی هایی زائدی بستگی دارد که با لیپوساکشن بیرون آورده می شود.