درد هنگام نشستن

کیست مویی چگونه به‌وجود می‌آید و آیا با لیزر درمان می‌شود؟