درمان ریشه دندان

0 88

درمان ریشه دندان – اگر پوسیدگی دندان در ابتدا درمان نشود این پوسیدگی ها از مینا رد می شوند و به عاج می رسند و به فضای پالپ اثر می گذارند. با داخل شدن میکروب ها به پالپ دندان، در آنجا التهاب ایجاد می شود و رفته رفته حجم پالپ بیشتر می گردد.

پالپ دندان یک فضای بسته است که التهابش فشار داخلی زیاد می شود. این بیشتر شدن فشار، باعث به پایانه های عصب دندان فشار می آورد و باعث درد دندان می گردد. دندانپزشک داخل کانال ریشه را بیرون می آورد و آنجا را تمیز می کند.

شکل دادن کانال های ریشه طوری که امکان رسیدن مواد دارویی شستشودهنده به ته کانال ها فراهم شود ادامه می یابد و سرانجام کانال های ریشه طوری پر می شود که کاملا بسته شوند و امکان وارد شدن میکروب از این راه کم شود صورت می پذیرد. دندانپزشک وظیفه دارد درد دندان را از بین ببرد و در عین حال دندان را هم در دهان نگه دارد.

 

درمان ریشه دندان یا روت کانال تراپی

این مفهوم از کنار هم قرار گرفتن سه واژه Root به معنی ریشه، و Canal به معنی کانال و مسیر و Therapy به معنی درمان ایجاد شده که کلا درمان کانال ریشه دندان خوانده می شود.

درمان ریشه دندان رشته ای از دندانپزشکی با عنوان اندو یا اندودونتیکس است که حاوی دانش و کارهایی است که به درمان و حفظ ریشه دندان اقدام می کند و وظیفه اش تشخیص و درمان پالپ های پوسیده و بیمار شده است.

پس درمان ریشه دندان یا روت کانال تراپی به ترمیم یا درمان دندانی که به خاطر پوسیدگی گسترده نزدیک اطاق عصب در حال نابودی است اطلاق می شود.

پالپ یا عصب چیست؟

بخش بزرگی از ساختار دندان را عاج تشکیل می دهد، درون عاج محلی است که دربردارنده عصب و شبکه مویرگی می باشد که به آن پالپ می گویند. پالپ از رشته های اعصاب و عروق در انتهای ریشه انشعاب می گردد و از داخل کانال هایی که در ریشه هستند عبور کرده و به این محل وارد می شوند.

کارهای پالپ شامل حس، تغذیه، عاج سازی و دفاع میکروبی است. پالپ احتمال دارد براثر میکروب ها عفونت کند و عفونت توسط مجرای گفته شده به استخوان مجاور ریشه انتقال بیابد. اگر این حالت پیش بیاید دندانپزشک همه بافت را برمی دارد و فضای پالپ و کانال ها را تمیز کرده و پر می نماید.

 

هزینه درمان ریشه دندان

هزینه درمان ریشه دندان با توجه به تعداد کانال هایی که قرار است مداوا شود, متغیر است. همچنین اگر نیاز به درمان مجدد باشد هزینه دیگری خواهد داشت.

درمان ریشه دارای یک تعرفه عمومی و یک تعرفه تخصصی که توسط متخصص اندو انجام می شود. در تعرفه تخصصی هزینه دستمزد متخصص نیز به آن اضافه می شود. جزییات هزینه ها را در پایین می توانید مشاهده کنید.

پالپوتومی اوژانس (دندان دائمی) با تعرفه عمومی ۴۵۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی  ۵۹۰,۰۰۰ است که درمان ریشه توسط همان دندانپزشک قابل پرداخت نیست.

درمان ریشه یک کانال با تعرفه عمومی ۱,۰۸۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۱,۴۰۰,۰۰۰ است که نیاز به ارائه گرافی حین کار با گوتا یا فایل و پس از درمان دارد.

درمان ریشه دو کانال با تعرفه عمومی ۱,۶۰۰,۰۰۰و با تعرفه تخصصی ۲,۰۸۰,۰۰۰ است.

درمان ریشه سه کانال با تعرفه عمومی ۲,۳۰۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۲,۹۹۰,۰۰۰ است.

درمان ریشه چهار کانال با تعرفه عمومی ۲,۶۰۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۳,۳۸۰,۰۰۰ است.

درمان ریشه دندان ۷ یک کانال با تعرفه عمومی ۱,۱۸۸,۰۰۰و با تعرفه تخصصی ۱,۵۴۰,۰۰۰ است.

درمان ریشه دندان ۷ دو کانال با تعرفه عمومی ۱,۷۶۰,۰۰۰و با تعرفه تخصصی ۲,۲۸۸,۰۰۰ است.

درمان ریشه دندان ۷ سه کانال با تعرفه عمومی ۲,۵۳۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۳,۲۸۹,۰۰۰ است.

درمان ریشه دندان ۷ چهار کانال با تعرفه عمومی ۲,۸۶۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۳,۷۱۸,۰۰۰ است.

درمان ریشه دندان ۸ یک کانال با تعرفه عمومی ۱,۲۹۶,۰۰۰و با تعرفه تخصصی ۱,۶۸۰,۰۰۰ است.

درمان ریشه دندان ۸ دو کانال با تعرفه عمومی ۱,۹۲۰,۰۰۰و با تعرفه تخصصی ۲,۴۹۶,۰۰۰ است.

درمان ریشه دندان ۸ سه کانال با تعرفه عمومی ۲,۷۶۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۳,۵۸۸,۰۰۰ است.

درمان ریشه دندان ۸ چهار کانال با تعرفه عمومی ۳,۱۲۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۴,۰۵۶,۰۰۰ است.

درمان مجدد یک کانال با تعرفه عمومی ۱,۲۰۰,۰۰۰و با تعرفه تخصصی ۱,۸۰۰,۰۰۰ است.

درمان مجدد دوکانال با تعرفه عمومی ۱,۹۰۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۲,۸۵۰,۰۰۰ است.

درمان مجدد سه کانال با تعرفه عمومی ۲,۶۵۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۳,۹۸۰,۰۰۰ است.

درمان مجدد چهارکانال با تعرفه عمومی ۳,۰۰۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۴,۵۰۰,۰۰۰ است.

درمان ریشه مجدد دندان ۷ یک کانال با تعرفه عمومی ۱,۳۲۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۱,۹۸۰,۰۰۰ است.

درمان ریشه مجدد دندان ۷ دو کانال با تعرفه عمومی ۲,۰۹۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۳,۱۳۵,۰۰۰ است.

درمان ریشه مجدد دندان ۷ سه کانال با تعرفه عمومی ۲,۹۱۵,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۴,۳۷۸,۰۰۰ است.

درمان ریشه مجدد دندان ۷ چهار کانال با تعرفه عمومی ۳,۳۰۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۴,۹۵۰,۰۰۰ است.

درمان ریشه مجدد دندان ۸ یک کانال با تعرفه عمومی ۱,۴۴۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۲,۱۶۰,۰۰۰ است.

درمان ریشه مجدد دندان ۸ دو کانال با تعرفه عمومی ۲,۲۸۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۳,۴۲۰,۰۰۰ است.

درمان ریشه مجدد دندان ۸ سه کانال با تعرفه عمومی ۳,۱۸۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۴,۷۷۶,۰۰۰ است.

درمان ریشه مجدد دندان ۸ چهار کانال با تعرفه عمومی ۳,۶۰۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۵,۴۰۰,۰۰۰ است.

رزکسیون اپیکال دندان یک ریشه با تعرفه عمومی ۱,۷۰۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۲,۵۵۰,۰۰۰ است که دستمزد متخصص اندو و فک و صورت و پریو محاسبه می شود و نیاز به گرافی قبل و پس از درمان دارد.

رزکسیون اپیکال دندان دو ریشه با تعرفه عمومی ۲,۲۰۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۳,۳۰۰,۰۰۰ است که دستمزد متخصص اندو و فک و صورت و پریو محاسبه می شود.

رزکسیون اپیکال دندان سه ریشه با تعرفه عمومی ۲,۴۰۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۳,۶۰۰,۰۰۰ است که دستمزد متخصص اندو و فک و صورت و پریو محاسبه می شود.

رتروگرید هر ریشه( علاوه بر رزکسیون) با تعرفه عمومی ۳۵۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۵۳۰,۰۰۰ است که دستمزد متخصص اندو و فک و صورت و پریو محاسبه می شود.

اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دائمی (کل جلسات) با تعرفه عمومی ۸۵۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۱,۲۸۰,۰۰۰ است که دستمزد متخصص اندو و اطفال محاسبه می شود.

اپکسوژنزیس هر دندان با تعرفه عمومی ۹۵۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۱,۴۳۰,۰۰۰ است که دستمزد متخصص اندو و اطفال محاسبه می شود.

درمان پرفوراسیون با MTA یا cem-cement با تعرفه عمومی  ۸۰۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۱,۲۰۰,۰۰۰ است.

پرکردن کانال با MTA با تعرفه عمومی ۱,۲۰۰,۰۰۰ و با تعرفه تخصصی ۱,۸۰۰,۰۰۰ است.

تعداد عادی و نرمال ریشه دندان یک الی سه تاست اما دندان هایی هم هستند که یک ریشه یا چند ریشه زاید دارند و این ریشه ها در زمان رادیوگرافی معلوم می شوند. به طور عادی دندان های قدامی یک ریشه، دندان های آسیایی کوچک دو ریشه، دندان های آسیایی بزرگ سه یا چهار ریشه دارند.

اگر می خواهید نیازی به درمان عصب نداشته باشید, باید بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید و اگر در دندان هایتان پوسیدگی ایجاد شده در همان اول کار آنها را ترمیم کنید. همه این کارها نیاز به مراقبت و معاینه های مرتب سالانه را ضروری می کند.

مولفه های زیادی باعث صدمه دیدن پالپ دندان می شود که اصلی ترین آن دیر اقدام کردن برای ترمیم پوسیدگی های دندان ها است. اگر ترمیم دیر انجام شود پوسیدگی به پالپ دندان می رسد و امکان ورود میکروب ها را به آنجا آسان می کند.

 

درمان مجدد ریشه دندان

به غیر از پوسیدگی مواردی مثل ضربه های اتفاقی به دندان که می تواند از ضربه های کوچک مثل ضربه قاشق یا شکستن تخمه و آجیل ها، و از ضربه های مثل پرکردگی های گسترده و شکستگی و ترک دندان و ساییده شدن دندان و همچنین بیماری های مختلف لثه باعث آسیب رساندن به پالپ می شوند.

اگر درد دندان بیشتر از حد باشد و در برابر غذاهای سرد و گرم حساسیت زیادی داشته باشد، باید نگران پالپ دندان های خود باشید و هر چه زودتر نسبت به درمان و عصب کشی آنها اقدام کنید.

بعضی از نشانه های پالپ پوسیده با دردهای دنباله دار موقع نوشیدن مایع های سرد و گرم خودشان را نشان می دهند که این دردها به صورت خود به خود ایجاد می شوند و حتی هنگام جویدن یا دراز کشیدن نیز ادامه می یابند.

 

جراحی ریشه دندان

در مواقعی هم پالپ دردی ندارد و نشانه های آن مخفی است که با معاینه های پرتونگاری معلوم می شود و می توان نسبت به درمان آنها به صورت زودرس اقدام نمود. اما از نشانه های ظاهری پالپ می توان به بودن پوسیدگی عمیق، بودن آسیب جدی در ته ریشه، ورم کردن، خارج شدن چرک از دندان اشاره کرد.

اگر ریشه دندان به موقع درمان نشود باعث خواهد شد دندان تان را از دست بدهید و البته در این بین عارضه هایی را هم به دنبال خواهد داشت مثل درمان ناپذیر بودن آبسه، درد، عفونت زیاد و آخر سر از بین رفتن دندان.

اگر پالپ آلوده و دردآور و ملتهب شده بیرون آورده و درمان نشود، دردش بیشتر می شود و بیمار را بیش از اندازه اذیت می کند. اما در مواقعی این درد موقتا آرام می شود و بعد دوباره در زمانی دیگر سر باز می کند.

 

جراحی قطع ریشه دندان

توجه کنید که کم شدن درد و قطع شدن موقتی درد علامت درست شدن پالپ دندان نمی باشد و عفونت در داخل پالپ مشغول آلوده کردن فضای پالپ است. این عفونت به استخوان پایانی ریشه سرایت می کند و منجر به ایجاد گرانوم، کیست و یا آبسه می شود که خودش درد دو چندانی را ایجاد خواهد کرد.

اگر بعد از درمان ریشه دندان باز هم دردی را احساس کردید کاملا طبیعی است و جای نگرانی نیست این درد با تجویز داروهایی رفع می شود و نباید این دندان درمان شده را کشید. در این مواقع بهترین راه استفاده از دهان شویه گرم است و فشار آوردن به دندان است تا دردش فروکش کند. کلینیک دندانپزشکی دکتر با تو برای ارائه خدمات دندانپزشکی در خدمت شماست.

 

باقی ماندن ریشه دندان عقل

زمانی پیش می آید که دندانپزشک تمام سعی خود را می کند تا ریشه دندان عقل را از فک جدا سازد، اما ریشه دندان از جای خود کوچکترین حرکتی نمی کند.

در این شرایط باید جلوی عفونت های ناشی از باقی ماندن ریشه دندان عقل در درون فک را گرفت. توجه کنید که عفونت معمولا بر اثر جابجایی و آسیب زدن به ساختار طبیعی دندان به وجود می آید.

در صورتی که دندانپزشک به شما گفته که باقی مانده ریشه دندان عقل را از دهان تان بیرون آورده، مطمئن باشید که این کار را انجام داده است و جای هیچ نگرانی ای نیست.

البته این بیشتر موارد ماندن ریشه دندان در دهان مشکلی را ایجاد نمی کند، یا برای همیشه در آنجا می ماند، یا بعد از مدتی خود به خود از فک بالا می آید و از دهان خارج می شود.

در برخی شرایط، برداشت زیاد از استخوان خیلی خطرناک تر از باقی ماندن ریشه دندان در فک شماست. در این مورد به دندانپزشک خود اعتماد نمایید.

 

کشیدن ریشه دندان شکسته

توجه داشته باشید که اگر یکی از دندان های شما دچار شکستگی شده است حتما به دندانپرشک مراجعه کنید تا اقدامات لازم برای ترمیم آن انجام شود.

دندان شکسته می تواند باعث عفونت و خرابی کل ساختار دندان شود. اگر دندان شکسته شما حفره ای را در دندان ایجاد کرده یا به عصب دندان صدمه می زند به احتمال زیاد باید اقدام به کشیدن ریشه دندان شکسته کنید.

دندانپزشک تشخیص می دهد که دندان شکسته شما قابل ترمیم است و می توانید آن را نگهدارید با نه. در صورتی که دندان شما قابل ترمیم باشد می توان از ریشه دندان به منزله پایه کمک گرفت و برای آن دندان تاج نصب کرد. اما اگر دندان شکسته شما قابل ترمیم نباشد باید با ایمپلنت دندان آن را اصلاح نمایید.

در صورتی که شکستگی دندان شما در تاج دندان باشد می توانید دندان خود را نگهدارید ولی اگر دندان به صورت عمودی و تا اواسط ریشه شکسته باشد نگهداشتن دندان موردی ندارد و باید ریشه دندان شکسته کشیده شود و اقدامات لازم برای اصلاح جای خالی مانده دندان انجام شود.

 

کشیدن ریشه دندان پوسیده

اگر پوسیدگی دندان شما به عصب دندان رسیده باشد، عصب یا پالپ دندان شما در معرض عفونت قرار دارد که باید هر چه زودتر عصب کشی بر روی آن انجام شود. در این شرایط ساختار دندان شما عملکرد خاصی از خود نشان نمی دهد و سلامتی دندان شما را به خطر نمی اندازد.

اما اگر پوسیدگی به پالپ و عصب دندان آسیب بزند و ساختار دندان از جمله ریشه دندان را آسیب پذیر کند، با عصب کشی ساختار دندان شما بهبود نخواهد یافت.

به عنوان مثال باید از لبه پر کردن تا ساختار لثه چند میلی متر فاصله وجود داشته باشد تا درمان دندان به لثه های شما آسیبی نزند، اگر این شرایط فراهم نشود و با تغییرات بافت دندان و لثه نتوان به این شرایط دست یافت، حتما باید نسبت به کشیدن ریشه دندان پوسیده شما اقدام شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگیری کپچا پلاس ...