درمان ریشه دندان

0 200

درمان ریشه دندان – اگر پوسیدگی دندان در ابتدا درمان نشود این پوسیدگی‌ها از مینا رد می‌شوند و به عاج می‌رسند و به فضای پالپ اثر می‌گذارند. با داخل شدن میکروب‌ها به پالپ دندان، در آنجا التهاب ایجاد می‌شود و رفته رفته حجم پالپ بیشتر می‌گردد.

پالپ دندان یک فضای بسته است که التهابش فشار داخلی زیاد می‌شود. این بیشتر شدن فشار، باعث به پایانه‌های عصب دندان فشار می‌آورد و باعث درد دندان می‌گردد. دندانپزشک داخل کانال ریشه را بیرون می‌آورد و آنجا را تمیز می‌کند.

شکل دادن کانال‌های ریشه طوری که امکان رسیدن مواد دارویی شستشودهنده به ته کانال‌ها فراهم شود ادامه می‌یابد و سرانجام کانال‌های ریشه طوری پر می‌شود که کاملا بسته شوند و امکان وارد شدن میکروب از این راه کم شود صورت می‌پذیرد. دندانپزشک وظیفه دارد درد دندان را از بین ببرد و در عین حال دندان را هم در دهان نگه دارد.

 

درمان ریشه دندان یا روت کانال تراپی

این مفهوم از کنار هم قرار گرفتن سه واژه Root به معنی ریشه، و Canal به معنی کانال و مسیر و Therapy به معنی درمان ایجاد شده که کلا درمان کانال ریشه دندان خوانده می‌شود.

درمان ریشه دندان رشته ای از دندانپزشکی با عنوان اندو یا اندودونتیکس است که حاوی دانش و کارهایی است که به درمان و حفظ ریشه دندان اقدام می‌کند و وظیفه اش تشخیص و درمان پالپ‌های پوسیده و بیمار شده است.

پس درمان ریشه دندان یا روت کانال تراپی به ترمیم یا درمان دندانی که به خاطر پوسیدگی گسترده نزدیک اطاق عصب در حال نابودی است اطلاق می‌شود.

پالپ یا عصب چیست؟

بخش بزرگی از ساختار دندان را عاج تشکیل می‌دهد، درون عاج محلی است که دربردارنده عصب و شبکه مویرگی می‌باشد که به آن پالپ می‌گویند. پالپ از رشته‌های اعصاب و عروق در انتهای ریشه انشعاب می‌گردد و از داخل کانال‌هایی که در ریشه هستند عبور کرده و به این محل وارد می‌شوند.

کارهای پالپ شامل حس، تغذیه، عاج سازی و دفاع میکروبی است. پالپ احتمال دارد براثر میکروب‌ها عفونت کند و عفونت توسط مجرای گفته شده به استخوان مجاور ریشه انتقال بیابد. اگر این حالت پیش بیاید دندانپزشک همه بافت را برمی‌دارد و فضای پالپ و کانال‌ها را تمیز کرده و پر می‌نماید.

 

هزینه درمان ریشه دندان

هزینه درمان ریشه دندان با توجه به تعداد کانال‌هایی که قرار است مداوا شود, متغیر است. همچنین اگر نیاز به درمان مجدد باشد هزینه دیگری خواهد داشت.

درمان ریشه دارای یک تعرفه عمومی‌و یک تعرفه تخصصی که توسط متخصص اندو انجام می‌شود. در تعرفه تخصصی هزینه دستمزد متخصص نیز به آن اضافه می‌شود. جزییات هزینه‌ها را در پایین می‌توانید مشاهده کنید.

پالپوتومی‌اوژانس (دندان دائمی) با تعرفه عمومی‌450,000 و با تعرفه تخصصی  590,000 است که درمان ریشه توسط همان دندانپزشک قابل پرداخت نیست.

درمان ریشه یک کانال با تعرفه عمومی‌1,080,000 و با تعرفه تخصصی 1,400,000 است که نیاز به ارائه گرافی حین کار با گوتا یا فایل و پس از درمان دارد.

درمان ریشه دو کانال با تعرفه عمومی‌1,600,000و با تعرفه تخصصی 2,080,000 است.

درمان ریشه سه کانال با تعرفه عمومی‌2,300,000 و با تعرفه تخصصی 2,990,000 است.

درمان ریشه چهار کانال با تعرفه عمومی‌2,600,000 و با تعرفه تخصصی 3,380,000 است.

درمان ریشه دندان 7 یک کانال با تعرفه عمومی‌1,188,000و با تعرفه تخصصی 1,540,000 است.

درمان ریشه دندان 7 دو کانال با تعرفه عمومی‌1,760,000و با تعرفه تخصصی 2,288,000 است.

درمان ریشه دندان 7 سه کانال با تعرفه عمومی‌2,530,000 و با تعرفه تخصصی 3,289,000 است.

درمان ریشه دندان 7 چهار کانال با تعرفه عمومی‌2,860,000 و با تعرفه تخصصی 3,718,000 است.

درمان ریشه دندان 8 یک کانال با تعرفه عمومی‌1,296,000و با تعرفه تخصصی 1,680,000 است.

درمان ریشه دندان 8 دو کانال با تعرفه عمومی‌1,920,000و با تعرفه تخصصی 2,496,000 است.

درمان ریشه دندان 8 سه کانال با تعرفه عمومی‌2,760,000 و با تعرفه تخصصی 3,588,000 است.

درمان ریشه دندان 8 چهار کانال با تعرفه عمومی‌3,120,000 و با تعرفه تخصصی 4,056,000 است.

درمان مجدد یک کانال با تعرفه عمومی‌1,200,000و با تعرفه تخصصی 1,800,000 است.

درمان مجدد دوکانال با تعرفه عمومی‌1,900,000 و با تعرفه تخصصی 2,850,000 است.

درمان مجدد سه کانال با تعرفه عمومی‌2,650,000 و با تعرفه تخصصی 3,980,000 است.

درمان مجدد چهارکانال با تعرفه عمومی‌3,000,000 و با تعرفه تخصصی 4,500,000 است.

درمان ریشه مجدد دندان 7 یک کانال با تعرفه عمومی‌1,320,000 و با تعرفه تخصصی 1,980,000 است.

درمان ریشه مجدد دندان 7 دو کانال با تعرفه عمومی‌2,090,000 و با تعرفه تخصصی 3,135,000 است.

درمان ریشه مجدد دندان 7 سه کانال با تعرفه عمومی‌2,915,000 و با تعرفه تخصصی 4,378,000 است.

درمان ریشه مجدد دندان 7 چهار کانال با تعرفه عمومی‌3,300,000 و با تعرفه تخصصی 4,950,000 است.

درمان ریشه مجدد دندان 8 یک کانال با تعرفه عمومی‌1,440,000 و با تعرفه تخصصی 2,160,000 است.

درمان ریشه مجدد دندان 8 دو کانال با تعرفه عمومی‌2,280,000 و با تعرفه تخصصی 3,420,000 است.

درمان ریشه مجدد دندان 8 سه کانال با تعرفه عمومی‌3,180,000 و با تعرفه تخصصی 4,776,000 است.

درمان ریشه مجدد دندان 8 چهار کانال با تعرفه عمومی‌3,600,000 و با تعرفه تخصصی 5,400,000 است.

رزکسیون اپیکال دندان یک ریشه با تعرفه عمومی‌1,700,000 و با تعرفه تخصصی 2,550,000 است که دستمزد متخصص اندو و فک و صورت و پریو محاسبه می‌شود و نیاز به گرافی قبل و پس از درمان دارد.

رزکسیون اپیکال دندان دو ریشه با تعرفه عمومی‌2,200,000 و با تعرفه تخصصی 3,300,000 است که دستمزد متخصص اندو و فک و صورت و پریو محاسبه می‌شود.

رزکسیون اپیکال دندان سه ریشه با تعرفه عمومی‌2,400,000 و با تعرفه تخصصی 3,600,000 است که دستمزد متخصص اندو و فک و صورت و پریو محاسبه می‌شود.

رتروگرید هر ریشه( علاوه بر رزکسیون) با تعرفه عمومی‌350,000 و با تعرفه تخصصی 530,000 است که دستمزد متخصص اندو و فک و صورت و پریو محاسبه می‌شود.

اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دائمی‌(کل جلسات) با تعرفه عمومی‌850,000 و با تعرفه تخصصی 1,280,000 است که دستمزد متخصص اندو و اطفال محاسبه می‌شود.

اپکسوژنزیس هر دندان با تعرفه عمومی‌950,000 و با تعرفه تخصصی 1,430,000 است که دستمزد متخصص اندو و اطفال محاسبه می‌شود.

درمان پرفوراسیون با MTA یا cem-cement با تعرفه عمومی  800,000 و با تعرفه تخصصی 1,200,000 است.

پرکردن کانال با MTA با تعرفه عمومی‌1,200,000 و با تعرفه تخصصی 1,800,000 است.

تعداد عادی و نرمال ریشه دندان یک الی سه تاست اما دندان‌هایی هم هستند که یک ریشه یا چند ریشه زاید دارند و این ریشه‌ها در زمان رادیوگرافی معلوم می‌شوند. به طور عادی دندان‌های قدامی‌یک ریشه، دندان‌های آسیایی کوچک دو ریشه، دندان‌های آسیایی بزرگ سه یا چهار ریشه دارند.

اگر می‌خواهید نیازی به درمان عصب نداشته باشید, باید بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید و اگر در دندان‌هایتان پوسیدگی ایجاد شده در همان اول کار آنها را ترمیم کنید. همه این کارها نیاز به مراقبت و معاینه‌های مرتب سالانه را ضروری می‌کند.

مولفه‌های زیادی باعث صدمه دیدن پالپ دندان می‌شود که اصلی ترین آن دیر اقدام کردن برای ترمیم پوسیدگی‌های دندان‌ها است. اگر ترمیم دیر انجام شود پوسیدگی به پالپ دندان می‌رسد و امکان ورود میکروب‌ها را به آنجا آسان می‌کند.

 

درمان مجدد ریشه دندان

به غیر از پوسیدگی مواردی مثل ضربه‌های اتفاقی به دندان که می‌تواند از ضربه‌های کوچک مثل ضربه قاشق یا شکستن تخمه و آجیل‌ها، و از ضربه‌های مثل پرکردگی‌های گسترده و شکستگی و ترک دندان و ساییده شدن دندان و همچنین بیماری‌های مختلف لثه باعث آسیب رساندن به پالپ می‌شوند.

اگر درد دندان بیشتر از حد باشد و در برابر غذاهای سرد و گرم حساسیت زیادی داشته باشد، باید نگران پالپ دندان‌های خود باشید و هر چه زودتر نسبت به درمان و عصب کشی آنها اقدام کنید.

بعضی از نشانه‌های پالپ پوسیده با دردهای دنباله دار موقع نوشیدن مایع‌های سرد و گرم خودشان را نشان می‌دهند که این دردها به صورت خود به خود ایجاد می‌شوند و حتی هنگام جویدن یا دراز کشیدن نیز ادامه می‌یابند.

 

جراحی ریشه دندان

در مواقعی هم پالپ دردی ندارد و نشانه‌های آن مخفی است که با معاینه‌های پرتونگاری معلوم می‌شود و می‌توان نسبت به درمان آنها به صورت زودرس اقدام نمود. اما از نشانه‌های ظاهری پالپ می‌توان به بودن پوسیدگی عمیق، بودن آسیب جدی در ته ریشه، ورم کردن، خارج شدن چرک از دندان اشاره کرد.

اگر ریشه دندان به موقع درمان نشود باعث خواهد شد دندان تان را از دست بدهید و البته در این بین عارضه‌هایی را هم به دنبال خواهد داشت مثل درمان ناپذیر بودن آبسه، درد، عفونت زیاد و آخر سر از بین رفتن دندان.

اگر پالپ آلوده و دردآور و ملتهب شده بیرون آورده و درمان نشود، دردش بیشتر می‌شود و بیمار را بیش از اندازه اذیت می‌کند. اما در مواقعی این درد موقتا آرام می‌شود و بعد دوباره در زمانی دیگر سر باز می‌کند.

 

جراحی قطع ریشه دندان

توجه کنید که کم شدن درد و قطع شدن موقتی درد علامت درست شدن پالپ دندان نمی‌باشد و عفونت در داخل پالپ مشغول آلوده کردن فضای پالپ است. این عفونت به استخوان پایانی ریشه سرایت می‌کند و منجر به ایجاد گرانوم، کیست و یا آبسه می‌شود که خودش درد دو چندانی را ایجاد خواهد کرد.

اگر بعد از درمان ریشه دندان باز هم دردی را احساس کردید کاملا طبیعی است و جای نگرانی نیست این درد با تجویز داروهایی رفع می‌شود و نباید این دندان درمان شده را کشید. در این مواقع بهترین راه استفاده از دهان شویه گرم است و فشار آوردن به دندان است تا دردش فروکش کند. کلینیک دندانپزشکی دکتر با تو برای ارائه خدمات دندانپزشکی در خدمت شماست.

 

باقی ماندن ریشه دندان عقل

زمانی پیش می‌آید که دندانپزشک تمام سعی خود را می‌کند تا ریشه دندان عقل را از فک جدا سازد، اما ریشه دندان از جای خود کوچکترین حرکتی نمی‌کند.

در این شرایط باید جلوی عفونت‌های ناشی از باقی ماندن ریشه دندان عقل در درون فک را گرفت. توجه کنید که عفونت معمولا بر اثر جابجایی و آسیب زدن به ساختار طبیعی دندان به وجود می‌آید.

در صورتی که دندانپزشک به شما گفته که باقی مانده ریشه دندان عقل را از دهان تان بیرون آورده، مطمئن باشید که این کار را انجام داده است و جای هیچ نگرانی ای نیست.

البته این بیشتر موارد ماندن ریشه دندان در دهان مشکلی را ایجاد نمی‌کند، یا برای همیشه در آنجا می‌ماند، یا بعد از مدتی خود به خود از فک بالا می‌آید و از دهان خارج می‌شود.

در برخی شرایط، برداشت زیاد از استخوان خیلی خطرناک تر از باقی ماندن ریشه دندان در فک شماست. در این مورد به دندانپزشک خود اعتماد نمایید.

 

کشیدن ریشه دندان شکسته

توجه داشته باشید که اگر یکی از دندان‌های شما دچار شکستگی شده است حتما به دندانپرشک مراجعه کنید تا اقدامات لازم برای ترمیم آن انجام شود.

دندان شکسته می‌تواند باعث عفونت و خرابی کل ساختار دندان شود. اگر دندان شکسته شما حفره ای را در دندان ایجاد کرده یا به عصب دندان صدمه می‌زند به احتمال زیاد باید اقدام به کشیدن ریشه دندان شکسته کنید.

دندانپزشک تشخیص می‌دهد که دندان شکسته شما قابل ترمیم است و می‌توانید آن را نگهدارید با نه. در صورتی که دندان شما قابل ترمیم باشد می‌توان از ریشه دندان به منزله پایه کمک گرفت و برای آن دندان تاج نصب کرد. اما اگر دندان شکسته شما قابل ترمیم نباشد باید با ایمپلنت دندان آن را اصلاح نمایید.

در صورتی که شکستگی دندان شما در تاج دندان باشد می‌توانید دندان خود را نگهدارید ولی اگر دندان به صورت عمودی و تا اواسط ریشه شکسته باشد نگهداشتن دندان موردی ندارد و باید ریشه دندان شکسته کشیده شود و اقدامات لازم برای اصلاح جای خالی مانده دندان انجام شود.

 

کشیدن ریشه دندان پوسیده

اگر پوسیدگی دندان شما به عصب دندان رسیده باشد، عصب یا پالپ دندان شما در معرض عفونت قرار دارد که باید هر چه زودتر عصب کشی بر روی آن انجام شود. در این شرایط ساختار دندان شما عملکرد خاصی از خود نشان نمی‌دهد و سلامتی دندان شما را به خطر نمی‌اندازد.

اما اگر پوسیدگی به پالپ و عصب دندان آسیب بزند و ساختار دندان از جمله ریشه دندان را آسیب پذیر کند، با عصب کشی ساختار دندان شما بهبود نخواهد یافت.

به عنوان مثال باید از لبه پر کردن تا ساختار لثه چند میلی متر فاصله وجود داشته باشد تا درمان دندان به لثه‌های شما آسیبی نزند، اگر این شرایط فراهم نشود و با تغییرات بافت دندان و لثه نتوان به این شرایط دست یافت، حتما باید نسبت به کشیدن ریشه دندان پوسیده شما اقدام شود.

ممکن است بپسندید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگیری کپچا پلاس ...